- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Επανήλθε με νέα ένσταση για το Στάδιο Καρλοβάσου ο Κωνσταντίνος Στεφάνου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΔΕ) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(Γ’ Υπηρεσία)
Ε Ν Σ Τ Α Σ Η
Του Κωνσταντίνου Στεφάνου του Θωμά, κατοίκου………….. Καρλοβασίου Σάμου με ΑΦΜ 074570797 τηλ.6981069945.
ΚΑΤΑ
1) Της με αριθμό πρωτ. 39924/6-07-2014 αποφάσεως (AΔΑ 7ΓΤ3ΟΡ1-ΧΑ5) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή διοικητικής ενέργειας.
**********
Ε ν ί σ τ α μ α ι κατά της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου την οποία όλως εσφαλμένως και ενώ πληρούνται όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, κρίνει ως νόμω αβάσιμη την από 16-06-2017 ειδική διοικητική προσφυγή μου κατά της υπ’αριθμ. 25/2017 (ΑΔΑ 644ΙΟΚΚ2-Τ98) απόφασης του Προέδρου του Δημοτικού οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας & Αθλητισμού (Δ.Ο.Π.Π.Ο.Ν.Α.Σ), δίχως καμία ουσιαστική τεκμηρίωση.

Κατά της παραπάνω απόφασης της Υπηρεσίας σας, ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ και ζητώ την τροποποίηση-ακύρωση-εξαφάνισή τους για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

1Ος ΛΌΓΟΣ:
Απολύτως αποδεδειγμένα όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς μου, αναγράφηκε χειρόγραφα το στοιχείο +ΦΠΑ, αλυσιτελώς, ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΧΕΡΙ άγνωστο προς εμένα, καθώς προσκομίστηκε εμπρόθεσμα και ουδόλως ανεπίκαιρα όπως αναφέρει η προσβαλλόμενη, η προσωποποιημένη πληροφόρηση εκ του επίσημου ιστότοπου ΤΑXIS NET της ΑΑΔΕ περί απαλλαγής της επιχειρήσεως μου από το καθεστώς ΦΠΑ, κατ’ άρθρο 25 του Ν. 4261/2014. Η εκτύπωση του εντύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε μεταγενέστερη ημερομηνία (15-06-2017) που αναφέρει η προσβαλλομένη ΑΦΟΡΆ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ , προκειμένου να προσκομισθεί εκ νέου στην Υπηρεσία Σας, και να ληφθεί υπόψη, καθώς το αρχικό έγγραφο που συνόδευε την προσφορά μου (και μάλιστα είχα συρράψει όπισθεν αυτής) από βαρύτατη αμέλεια ΑΠΩΛΕΣΘΗ.

Η απώλεια μάλιστα του εγγράφου συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος η οποία ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά ειδικά όταν επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο Δημόσιο Συμφέρον και στα οικονομικά Συμφέροντα του Δήμου. Επίσης αμφισβητώ την συμπερίληψη του ΦΠΑ στην προσφορά του οικονομικού φορέα που τελικώς επιλέχθηκε, και θεωρώ πως σε αυτήν ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΟ ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του.

Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνισμός θα πρέπει να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση καθώς ακόμα και αν θεωρήσετε ότι προσκομίστηκε όψιμα η εκτύπωση του εντύπου της ΑΑΔΕ, και εφόσον το στοιχείο αυτό δεν αμφισβητείται, υπάρχει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών μεταξύ των πλειοδοτών , επομένως θα πρέπει να κηρυχθεί ΑΚΥΡΟΣ και να ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ, δεδομένης της αποδοχής της παρούσας ενστάσεως μου.

2Ος ΛΟΓΟΣ:
ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, καθώς με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς η προσφορά μου είναι ΜΑΚΡΑΝ οικονομικότερη και κατάτι συμφέρουσα εκείνης του τελικώς επιλεγέντος οικονομικού φορέα. Οι προφάσεις- αιτιάσεις που επικαλείται η προσβαλλόμενη, αφορούν τυπικές ελλείψεις και δεν είναι τόσο δυσθεώρητες, ώστε να παραβλεφθεί τόσο ουσιωδώς το δημόσιο συμφέρον, και να κατασπαταλάται ΑΣΚΟΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ για την Διοίκηση ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ και η προσφορά ανέρχεται συνολικά στα 14.720 ευρώ, για την ολοκλήρωση του έργου, ΠΟΣΌ ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος που απορρέει πρωτογενώς από το Σύνταγμα και προστατεύεται, ως βασικός πυλώνας της Διοίκησης, πρέπει να εξετάζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να μην παραγνωρίζεται από κανένα δικαιοδοτικό όργανο, κάτι που έγινε εν προκειμένω.

3Ος ΛΟΓΟΣ:
Αποκρούω ως αναληθές το σκέλος της απόφασης (σελ. 6) που μνημονεύει τα περί δημοσιότητας της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. ΟΥΔΕΠΟΤΕ μου κοινοποιήθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο γραπτώς η υπ’αριθμ. 119/31-05-2017 πρόσκληση του προέδρου του ΔΟΠΠΟΝΑΣ.
Τουναντίον με προσωπική μου επιμέλεια εξεδήλωσα ρητώς την πρόθεσή μου για την ανάληψη του έργου, για το οποίο μάλιστα στο παρελθόν είχα συμμετάσχει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, σε εργασίες ανέγερσής του. Συγκεκριμένα οι αρμόδιοι φορείς (τόσο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου όσο και ο πρόεδρος του ΔΟΠΠΟΝΑΣ) γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς πως συμμετείχα τα προηγούμενα πέντε (5) συναπτά έτη στην τοποθέτηση και συντήρηση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Καρλοβάσου, ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ/ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ. Επομένως καθίσταται σαφές πως η ενασχόληση και η εμπειρία που διαθέτω είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάληψη του έργου πάνω στο οποίο έχω επακριβώς ασχοληθεί και στο παρελθόν, γνωρίζοντας, το χώρο και τις ανάγκες του, καλύτερα από κάθε άλλο οικονομικό φορέα που συμμετείχε.
Επειδή έχω άμεσο, προσωπικό, και ενεστώς συμφέρον η ύπαρξη του οποίου έχει ήδη κριθεί με την προσβαλλομένη απόφαση.
Επειδή προκύπτει ηχηρή αντίφαση ανάμεσα στο σκεπτικό και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης καθώς από τη μία δέχεται την νομική βασιμότητα αυτής (έννομο συμφέρον, προθεσμίες) στο σκεπτικό ενώ στο διατακτικό την απορρίπτει ως ΝΟΜΩ αβάσιμη. (ενώ το σκεπτικό οδηγεί σε ουσιαστική και όχι νομική αβασιμότητα, η οποία σε κανένα σημείο δεν πάσχει.)
Επειδή η παρούσα υποβάλλεται εμπρόθεσμα (30 ημ. από την παραλαβή της απόφασης), και νομίμως αυτή κατατίθεται και πρωτοκολλείται εμπροθέσμως και προσηκόντως ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του α. 152 του Ν. 3463/2005 – Δ.Κ.Κ(114 Α’/30-06-2006) που εδρεύει στην Γ’ υπηρεσία στην Μυτιλήνη, στην οδό Κουντουριώτου αρ. 77 ΤΚ. 81131- ΛΕΣΒΟΣ.
Επειδή η παρούσα ένστασή είναι νόμιμη βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για όσους προτίθεμαι να προσθέσω κατά την συζήτηση της παρούσας υπόθεσης και Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος μου

ΖΗΤΩ
- Την εξαφάνιση, άλλως ακύρωση, άλλως μεταρρύθμιση της με αριθμό πρωτ. 39924/6-07-2014 (AΔΑ 7ΓΤ3ΟΡ1-ΧΑ5) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προσβαλλόμενης απόφασης.
- Την καθ’ ολοκληρίαν αποδοχή της παρούσας ενστάσεως, μετά των λόγων αυτής.
Μυτιλήνη, ../07/2017
Ο Ενιστάμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια: